Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

W ostatnich latach rewitalizacja stała się ropoznawalnym procesem, wdrażanym w różnych miejscach świata, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Według definicji rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych, na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło i pracowało. Rewitalizacja, to nie tylko remonty, to przede wszystkim odnowa, to polepszenie warunków życia. Podstawą we wprowadzaniu zmian jest dialog z mieszkańcami i poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych.

Działania rewitalizacyjne dzieli się na:
- działania „twarde” - o charakterze infrastrukturalnym. W ich zakres wchodzą remonty budynków, przebudowa przestrzeni publicznych, budowa nowych obiektów, ciągów komunikacyjnych lub inwestycje w środki transportu zbiorowego. Ważne jest, by działania te nie były celem samym w sobie, lecz by ich efektem była poprawa codziennego życia mieszkańców.
- działania „miękkie”, o znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym i kulturotwórczym. Do takich działań zaliczyć można szkolenia dla osób wykluczonych, ułatwiające im podjęcie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej, przeciwdziałanie wykluczeniu, integrowanie społeczności lokalnej, wspieranie działalności NGO.


Warto zauważyć, że rewitalizacja to poprawa jakości życia. Czym innym jest ona jednak w Europie, a czym innym w miastach rozwijających się. Dla nas łączy się ona często ze zwiększaniem aktywności obywatelskiej, zmniejszaniem obszaru „szarych” dzielnic, a dla mieszkańców innych części świata może być to zwiększanie dostępu do wody pitnej.

Nierównomierny rozwój miast prowadzi do powiększania się obszarów biedy i wykluczenia, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań, które będą je niwelować. Celem nadrzędnym rewitalizacji jest przywrócenie takich grup do „pełnego życia miasta” i stworzenie mieszkańcom lepszych warunków do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu.