Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Choć na całym świecie rewitalizacja oznacza poprawę jakości życia, to jednak zależnie od długości i szerokości geograficznej jest pojmowana w sposób odmienny. Dzieje się tak, ponieważ w poszczególnych obszarach geograficznych główne problemy miast są inne niż w pozostałych zakątkach świata.

EUROPA ZACHODNIA

Główne cechy charakterystyczne rewitalizacji:

 • Rewitalizacja jako narzędzie walki z kryzysem gospodarczym

 • Przekształcanie i ożywianie terenów zdegradowanych, poprzemysłowych (portowych, kolejowych)

 • Zwiększanie innowacyjności oraz wykorzystanie nowych technologii i inteligentnych rozwiązań w infrastrukturze miejskiej (inteligentne miasta)

 • Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez poprawę organizacji przestrzeni publicznej

 • Promowanie zdrowego stylu życia przyjaznego dla środowiska (ekologiczny i zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych)

 • Działania mające na celu przeciwdziałanie suburbanizacji i gentryfikacji

 • Rozwój nowych modeli zarządzania obszarami miejskimi (partycypacyjne)

 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców marginalnych obszarów miejskich, poprawa jakości życia, wzrost zatrudnienia, pogłębienie relacji społecznych

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

Główne cechy charakterystyczne rewitalizacji:

 • Rewitalizacja miast o charakterze historycznym, renowacja zabytków, rewitalizacja zdegradowanych osiedli mieszkaniowych, terenów poprzemysłowych i powojskowych, terenów nadrzecznych, pogórniczych

 • Wykorzystanie form przyrodniczych w przestrzeni poindustrialnej; kompleksowy program odnowy miasta (np. Budapeszt)

 • Rewitalizacja obszarów skażonych (np. rtęcią)

 • Rewaloryzacja/rekultywacja parków

 • Inwestycje miejskie w zakresie transformacji obszarów miejskich w kierunku wzrostu ich konkurencyjności, integracji społecznej i sprzyjających lepszej jakości życia i dobrobytu, a także poprawy dostępności do podstawowych usług publicznych i prywatnych

 • Działania rewitalizacyjne, gdzie kultura oraz grupy twórcze mają przestrzeń dla realizacji projektów innowacyjnych

AZJA (różnice regionalne: Chiny, Indie, Japonia)

Problemy rozwojowe, zwłaszcza te związane z ubóstwem będą zwiększały swoje oddziaływanie w XXI wieku.

Główne zagadnienia problemowe:

 • Tzw. urban regeneration – stymulowanie wzrostu ekonomicznego miast i odnowa centrów historycznych

 • Zwiększanie poziomu zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza zarządzanie ryzykiem katastrof naturalnych

 • Stymulowanie inkluzji – problem ubóstwa i włączenie społeczne

AFRYKA

 • Problemy często wywodzą się z przeszłości kolonialnej - miasta jako centra handlu przy czym w czasach postkolonialnych przyjęto podobne założenia planowania miejskiego

 • Wyzwania związane z gwałtownym wzrostem populacji miejskiej i zapotrzebowaniem na podstawowe usługi publiczne (dostępne mieszkania, woda bieżąca, podstawowa opieka zdrowotna)

AMERYKA PÓŁNOCNA

Główne elementy współczesnego podejścia do rewitalizacji w tym przypadku urban regeneration to przede wszystkim:

 • Zmiana roli władz miejskich, państwa i agencji federalnych w całym procesie (inicjatywa, zrozumienie problemu i implementacja) – dotychczasowa wiodąca aktywność biznesu

 • Konieczność zapewnienia procesów rewitalizacji dla starszych, przemysłowych części miast ze środków sektora publicznego

 • Konieczność nowego sprawniejszego zarządzania miastem w koalicji z organizacjami obywatelskimi i agencjami wchodzącymi w PPP

AMERYKA POŁUDNIOWA i ŚRODKOWA

Główne cechy charakterystyczne rewitalizacji w tym przypadku to:

 • Niższy poziom dojrzałości doświadczeń rewitalizacyjnych, szybko nadrabiany w ostatnich kilkunastu latach w oparciu o mieszane wzorce europejskie i amerykańskie, spektakularne posunięcia przy slum upgrading Meksyk, Kolumbia - światowe best practices rewitalizacyjne

 • urban renaissance” oparty o nowe, sieciowe rozwiązania komunikacyjne, restaurację historycznych dzielnic i programy rewitalizacji sąsiedztwa angażujące lokalne społeczności