Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

Budżet obywatelski

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.

 

Urbanizacja to powstawanie i rozwój miast, powiększanie się obszarów miejskich i ich znaczenia. Jest to proces, który polega na koncentracji ludności głównie na obszarach miejskich, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i ekonomicznym. Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast oraz zmianę stylu życia na miejski.

 

Partycypacja społeczna jest to bezpośrednie uczestnictwo obywateli (w mniejszym lub większym stopniu) w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Partycypacja oznacza udział obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności, której są członkami, czyli: współdecydowanie – dzielenie się wiedzą oraz współdziałanie – dzielenie się pracą.

 

Grupy wykluczone, inaczej „grupy defaworyzowane", których członkowie nie mogą normalnie uczestniczyć w działaniach innych obywateli, w życiu gospodarczym, politycznym i kulturowym, w wyniku braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Grupami społecznymi najbardziej narażonymi na wykluczenie społeczne są: osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne i poprawcze, kobiety samotnie wychowujące dzieci, ofiary patologii życia rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, starsze osoby samotne, bezdomni, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną, osoby będące imigrantami oraz członkowi mniejszości narodowych (np. członkowie społeczności romskiej).

 

Inkluzja grup defaworyzowanych to proces włączania wykluczanych i umniejszanych społecznie jednostek, grup czy kategorii społecznych (np. osób niepełnosprawnych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa). Jest zjawiskiem odwrotnym do ekskluzji (wykluczenia społecznego, marginalizacji). Polega na tworzeniu miejsc pracy pod kątem zapotrzebowania grup wykluczonych, wraz z jednoczesną pracą z bezpośrednio zainteresowanymi, np. hotel prowadzony przez osoby niepełnosprawne, aktywizacji osób bezdomnych, walce z wykluczeniem i marginalizacją, zmniejszaniem bezrobocia, pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w odnalezieniu sensu życia, budowaniu więzi społecznych, znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

 

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

 

Obszar rewitalizacji to obszar miejski, dla którego opracowano i wdraża się program rewitalizacji, ponieważ znajduje się w sytuacji kryzysowej. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.